Belvaros - Lipotvaros

Vorosmarty ter 1 Vorosmarty ter 2
Vorosmarty ter 3 Belvaros 1
Belvaros 2 Belvaros 3
Belvaros 4 Belvaros 5
Belvaros 6 Belvaros 7
Belvaros 8 Belvaros 9
Belvaros 10 Belvaros 11
Belvaros 12 Belvaros 13
Belvaros 14 Belvaros 15
Belvaros 16 Belvaros 17
Belvaros 18 Belvaros 19
Belvaros 20 Belvaros 21
Belvaros 22 Belvaros 23
Belvaros 24 Belvaros 25
Belvaros 26 Belvaros 27
Belvaros 28 Belvaros 29
Belvaros 30 Belvaros 31
Belvaros 32  
Lipotvaros 1 Lipotvaros 2
Lipotvaros 3 Lipotvaros 4
Lipotvaros 5 Lipotvaros 6
Lipotvaros 7 Lipotvaros 8
Lipotvaros 9 Lipotvaros 10
Lipotvaros 11 Lipotvaros 12
Lipotvaros 13 Lipotvaros 14
Lipotvaros 15 Lipotvaros 16
Lipotvaros 17 Lipotvaros 18
Lipotvaros 19 Lipotvaros 20
Lipotvaros 21 Lipotvaros 22
Lipotvaros 23 Lipotvaros 24
Lipotvaros 25 Lipotvaros 26